Rain over the Simien Mountains, Ethiopia

Rain over the Simien Mountains, Ethiopia